20 rokov života organizácie
1981 -2001


Na ustanovujúcej schôdzi našej organizácie sa 28.apríla 1981 stretlo 26 záujemcov o členstvo. Ich počet sa ešte do konca roka 1981 rozrástol na 46. Z nich aj po dvadsiatich rokoch ostali organizácii verní Hrala, Oboňa, Stieranka, Majer, Slobodník, Vlček, Konôpka, Juřík, Čief, Vetrák a čestný člen našej organizácie a nestor banskobystrických akvaristov pán Ondrej Knapko. Počet členov organizácie v jednotlivých predchádzajúcich rokoch bol rôzny. Pohyboval sa v rozpätí od 31 do 70 členov. A to ešte v prvých desiatich, člensky „najsilnejších " rokoch musela byť z praktických dôvodov zavedená tzv. čakateľská 6 mesačná lehota. V nej sa vlastne zistil skutočný záujem o akvaristiku, hlavne u mladých. Až po 6 mesiacoch po individuálnom zhodnotení činnosti každého kandidáta boli tzv. čakatelia prijímaní, resp. neprijatí do organizácie. V prvých rokoch práce organizácie bola tiež určovaná členská povinnosť odpracovania určitého počtu brigádnických hodín, zameraných hlavne na vytvorenie materiálnej základne organizácie. V prípade jej nesplnenia bola ešte možnosť náhradného finančného vysporiadania, alebo členstvo končilo neplnením členských povinnosti.

Za 20 rokov činnosti bolo v organizácii celkom registrované 187 riadnych členov, čo pri počte členov 38 v roku 2000 predstavuje značnú fluktuáciu. Jej príčiny boli rôzne. Mohla to byť strata záujmu o akvaristiku ako o svojho koníčka, nezáujem na ďalšej spoločnej práci z dôvodu „už mi organizácia nemá čo dať -ja už všetko viem", rodinné, študijné, alebo iné povinnosti, neplnenie si členských povinnosti, alebo musíme jednoducho pripustiť aj takú možnosť ako je nenaplnenie predstáv jednotlivcov o organizovanej práci v akvaristike.


Spomienkou na všetkých 187 minuloročných a terajších členov organizácie a na ich prácu je v závere tohto informačného materiálu uvedený ich zoznam, pričom vo vytieňovaných riadkoch sú uvedení ti členovia, ktorí boli členmi ku koncu roka 2000.

Ak si spomíname na prvopočiatky práce v organizácii, nie bez zaujímavosti je aj informácia z mája 1981, kedy 29 členov podľa uskutočneného prieskumu chovalo vo svojich nádržiach 54 druhov akváriových rýb. O rok na to, v roku 1982 počet chovaných druhov stúpol na 77 v celkovom množstve 1948 chovných kusov a členovia v akváriách pestovali 57 druhov vodných a bahenných rastlín. Podobné zistenia sa už potom nekonali z dôvodu ich administratívnej náročnosti. Určitý obraz o sortimente chovaných rýb a pestovaných rastlín nám neskoršie vytvárala vzorka vystavovaných exemplárov na našich výstavách.
Celkové dianie a život v organizácii za dvadsať rokov jej činnosti riadil a usmerňoval výbor ZO v tesnej súčinnosti s KRK ZO. Počet členov výboru bol v jednotlivých rokoch rôzny a pohyboval sa v počte 7, 9, pripadne 11 členov. KRK pracovala vždy v 3 člennom zložení.

Za vykonanú prácu v orgánoch našej ZO za celé obdobie jej fungovania v čase osobného voľna patrí všetkým členom, ktorí sa na tejto práci podieľali aj z tohto miesta úprimné poďakovanie.

Základ činnosti v našej organizácii v zmysle konkrétnych programov pre jednotlivé roky tvorili pravidelne mesačne konané členské stretnutia, s výnimkou mesiaca decembra a prípadne mesiaca na ktorý pripadla nami organizovaná výstava. Takýchto stretnutí sme za 20 rokov absolvovali 211. Počet výborových schôdzí za toto obdobie dosiahol 268. Obsahovo nosnú časť členských stretnutí tvorili odborné prednášky, výmeny teoretických i praktických skúseností členov, či zábavná forma získavania teoretických vedomostí prostredníctvom súťaží a kvízov. Za dvadsať rokov sme mali možnosť vypočuť si celkom 135 odborných prednášok a 8 súťaží, či kvízov za asistencie interných aj externých lektorov.

Výstavná činnosť

Soľou aj korením a určitým nepodceniteľným stmeľovacím elementom našej spoločnej činnosti za predchádzajúcich 20 rokov bolo uskutočnenie 9 výstav akváriových rýh a rastlín, ktoré sme zorganizovali v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti si dnes už len pamätníci môžu spomenúť na problémy pri našej prvej výstave v roku 1983, ktoré vznikli roztečením sa 10 takmer 100 litrových nádrží 4 dni pred otvorením výstavy. Zhoreli tiež 2 kompresory, čím vznikli problémy so vzduchovaním. Všetko bolo vtedy potrebné riešiť okamžite a keď na to dnes spomíname s úsmevom, vtedy nám do smiechu určite nebolo.

Pri hodnotení našich výstav je možné konštatovať, že pri každej nasledujúcej sme sa snažili prísť s niečím novým. Tak tomu bolo už pri našej druhej výstave v roku 1984, keď sme v rámci výstavy usporiadali aj 1. celoslovenskú súťažnú výstavu živorodých rýb, čim sme prakticky založili tradíciu týchto výstav, ktorá do roku 2000 nebola ešte prerušená.

Na tretej výstave v roku 1986 sme prekvapili v 3 smeroch. Prvým bola samostatná expozícia vodných a bahenných rastlín, druhým bola po prvý krát inštalácia 300 litrového bazéna s karasmi na spôsob lesného jazierka a tretie pripravil náš člen Ján Kuľašiak, keď nainštaloval na 8 paneloch samostatnú expozíciu približne 300 poštových známok s akvaristickou tematikou.

Štvrtú našu výstavu sme v roku 1987 usporiadali v priestoroch vtedajšej tržnice, dnešného Drukosu ako súčasť veľkej výstavy Tvorba a ochrana životného prostredia. Novinkou bolo 12 našich nových 160 litrových nádrží. Táto výstava z našej strany čo do rozsahu nie veľká, bola prínosom v dvoch smeroch. Aj keď sme z nej nemali priamy finančný efekt, pomohla nám hlavne z pohľadu materiálneho dovybavenia, ale hlavne z pohľadu propagácie akvaristiky, keď našu expozíciu navštívilo približne 10 tisíc návštevníkov.

Pri našej piatej výstave v roku 1989 sme do života uviedli ďalšiu inováciu. Interiér výstavy sme dotvorili vojenskými maskovacími sieťami, ktoré pôsobili veľmi efektne o čom sme sa mali možnosť presvedčiť v nasledujúcich rokoch pri návšteve výstav v iných mestách. Ale aj pri všetkej skromnosti, úroveň našej inštalácie tejto dekorácie sme nevideli.

Pri našej šiestej výstave v roku 1990 chceme prispieť opäť niečím novým. Inštalujeme okrem okrasnej časti aj 240 súťažných nádrží. V nich sa po prvý krát na Slovensku súťaží v rámci II. ročníka Majstrovstiev Európy živorodých rýb Xipho-Molly.

Siedmu našu výstavu sme v roku 1994 uskutočnili v úplne nových výstavných priestoroch OV SZCH v Dolnej ulici. Všetko polo potrebné prispôsobovať a upravovať.

Pri ôsmej výstave v roku 1997 sa opäť snažíme o niečo nové. V priestoroch z roku 1994 po prvý krát na Slovensku v rámci našej výstavy uskutočňujeme aj jedno zo súťažných kôl Majstrovstiev Európy gupiek.

Pri našej deviatej výstave, ktorej súčasťou bolo aj jedno zo súťažných kôl Majstrovstiev Európy gupiek boli novými už len výstavné priestory. Z objektívnych dôvodov sme museli 1. poschodie OV SZCH zameniť za ešte stiesnenejšie priestory 2. poschodia a opäť sa prerábalo a prispôsobovalo.

Súťažné výstavy

Ako sme už spomenuli, práve v roku 1984 sme v Banskej Bystrici založili tradíciu konania súťažných výstav na Slovensku. To bol určite aj jeden z impulzov, prečo sa už rok na to, t. j. od roku 1985 začali organizovať Majstrovstvá ČR a SR živorodých rýb. Táto súťaž bez prerušenia pretrvala 14. Ročníkov, kde spravidla 2 súťažné výstavy sa konali v ČR a 1 na Slovensku. Keďže v roku 1999 už českí akvaristi nedávali záruku v zorganizovaní výstav do tejto súťaže, od roku 1999 sa uskutočňujú Medzinárodné majstrovstvá Slovenska živorodiek Xipho-Molly, do ktorých je započítavaná súťažná výstava konaná na Slovensku a ďalšie výstavy či už v ČR, Poľsku, prípadne v Nemecku. Na našej prvej súťažnej výstave, ako aj vo všetkých predchádzajúcich spomenutých 16 súťažných ročníkoch živorodých rýb mala zastúpenie aj naša organizácia. Okrem mnohých dielčích výborných umiestnení sa naši členovia umiestňovali na popredných miestach aj v celkových výsledkoch. Nemôžeme si z priestorových dôvodov dovoliť pripomenúť všetky umiestnenia v celkových výsledkoch v jednotlivých ročníkoch majstrovstiev.

Spomeňme teda aspoň tzv. medailové umiestnenia:
a) v 2. ročníku v roku 1986 F. Zučšík 2. miesto v súhrnnej kategórii Xipho (platy aj mečovky)
b) v 6. ročníku v roku 1990 M. Stieranka 3. miesto v súhrnnej kategórii Xipho a P.Boháčik 3. miesto v súhrnnej kategórii Molly (sphenops a velifera). V tomto roku v 2. ročníku ME Xipho-Molly zároveň M. Stieranka 2. miesto v súhrnnej kategórii Molly.
c) vo 8. ročníku v roku 1992 V. Majer 2. miesto v súhrnnej kategórii Molly a M. Vetrák 3.miesto v kategórii P. reticulata.
d) v 9. ročníku v roku 1993 V. Majer 1. miesto v kategórii X. helleri a 1. miesto v kategórii P. velifera, ako aj 3. miesto v kategórii P. sphenops.
e) v 10. ročníku v roku 1994 V. Majer 2. miesto v kategórii X. helleri a 3. miesto v kategórii P. sphenops, M. Vetrák 3. miesto v kategórii X. maculatus, M. Stieranka 2. miesto v kategórii P. sphenops.
J) v 11. ročníku v roku 1995 M. Vetrák 3. miesto v kategórii P. sphenops a R. Cirák 2. miesto v kategórii P. velifera.

Akcie

Aspoň v stručnosti by stálo za to bližšie si spomenúť na niektoré akcie, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
Prvé naše spoločné autobusové zájazdy v rokoch 1981 a 1983 do Olomouca. Tieto okrem prehliadky akvaristickej expozície v rámci Exoty boli vždy spojené s prehliadkou stálej výstavy akváriových rýb v mestských sadoch. V tom čase nás uspokojil aj relatívne široký sortiment rýb a rastlín, ktoré si mohli účastníci zájazdov kúpiť v predaji Exoty.

Autobusový zájazd do nemeckých Drážďan v roku 1984. Pri ceste tam, to bola i návšteva botanickej záhrady a ZOO v Liberci, boli sme na exkurzu vo VD Maják v Jablonci, ktoré
vyrábalo akváriá, pomôcky a chemikálie pre akvaristov. V Drážďanoch sme navštívili viaceré akvaristické predajne, pestovatelne a videli sme aj svetoznámu drážďanskú galériu starých majstrov v Zwingeri.

V nasledujúcom 1985. Roku to bol vlakový zájazd členov na pražskú výstavu Akva Tera 85.. Spomienky sú to nezabudnuteľné a s určitosťou môžeme povedať, že podobnú
akvaristickú výstavu predtým a ani potom sme ešte nevideli Výstavu máme natočenú na videokazete a kedykoľvek je možné živo si pripomenúť tieto spomienky.

V roku 1986 autobusovým zájazdom navštevujeme Spišskú Novú Ves, kde vtedy jedna z najaktívnejších akvaristických organizácii usporiadala jedno zo súťažných kôl Majstrovstiev ČR a SR živorodých rýb vrátane výstavy spoločenských akvárií. Popri hlavnom cieli sme navštívili aj spišské výstavné trhy.

Vroku 1987 sú cieľom autobusového zájazdu opäť nemecké Drážďany. Na ceste tam v Brne navštevujeme stálu akvaristickú výstavu spolku Cyperus a viaceré odborné predajne.
Priamo v Drážďanoch okrem viacerých predajní navštevujeme aj známu veľkopestovatelňu firmy Haertel. Pri spiatočnej ceste sme v Prahe mali naprogramovanú výstavu akváriových rýb vrátane súťažnej časti živorodiek.

Rok 1988 nie je výnimkou. Pre zmenu viacerými osobnými autami spoločne navštevujeme maďarskú Tatabányu, kde v tom čase maďarskí akvaristi združení v organizácii MATOE inštalovali medzinárodnú výstavu akváriových rýb, rastlín a teráriových živočíchov. Odvtedy nemáme informáciu, že by sa v Maďarsku niečo podobné uskutočnilo.

V roku 1991 sme zorganizovali opäť mimoriadne úspešnú spoločnú akciu. Počas 3 dní navštevujeme JZD Bohuňovice, v ktorom vyrábali vločkové krmivo IKU, kde sme pri exkurzii videli, ako sa vlastne takéto krmivo vyrába. Pozreli sme si tiež výrobňu cestovín, ale hlavne za režijnú cenu sme pre členov obstarali za vrece vločkového krmiva IKU. Ďalej v Olomouci navštevujeme pri tejto príležitosti Flóru Olomouc. V Šumperku sa zastavíme na exkurzu u svetoznámeho pestovateľa vodných rastlín Ing. Rataja. Počas zájazdu
navštevujeme ďalej akvaristicko - teraristickú výstavu v Rychnove n/K, ktorá bola a stále ešte je každoročne jednou z najväčších v Čechách. Bonbónikom zájazdu je prehliadka ZOO Safari D. Králové, kde hlavne na pavilón rýb a plazov sa nedá zabudnúť.

Stálu akvaristickú výstavu v košickom Dome kultúry navštevujeme autobusovým zájazdom v roku 1992. Boli sme poslednými návštevníkmi tejto výstavy, ktorú viedol Jozef Cicoň. Škoda, že už dnes táto výstava neexistuje. Prítomnosť v Košiciach sme využili aj na návštevu košickej ZOO a v tom čase veľmi známu všeobecnú burzu uskutočňovanú vo vše športovom areály.

Postupná liberalizácia cien spôsobila, že od roku 1992 už nie je vo finančných možnostiach organizácie usporiadať autobusové zájazdy pre cca 40 účastníkov. Aj napriek tomu, v roku 1998 organizujeme mikrobusový zájazd, pri ktorom sme si prehliadli akvaristickú výstavu v Rychnove n/K. Navštevujeme aj rychnovského „zberateľa" akváriových rýb p. Hanzlíka. Tento majiteľ Basket klubu vo svojom rodinnom dome chová v nádržiach neuveriteľných približne 500 druhov akváriových rýb (pre porovnanie na rychnovskej veľmi kvalitnej výstave je vystavovaných cca 150 druhov). Nádrže v dome sú doslova všade. V izbách, chodbách i na schodiskách. V Rychnove si prehliadneme aj útulnú chovmi známeho rychnovského chovateľa Josefa Ešpandra. Vrcholom zájazdu je návšteva a možnosť nákupu vo veľkovýkupni akváriových rýb u R. Papíka v Dříteči. V roku 1999 citybusovým zájazdom okrem návštevy výstavy v Rychnove n/K a veľkovýkupne Romana Papíka v Dříteči máme zabezpečenú aj návštevu firmy Rataj syn a otec - vodné rastliny v Šumperku a ZOO Safari D. Králové. Bola to opäť jedna z vydarených akcií.

V roku 2000 dvomi mikrobusmi navštevujeme Viedeň. Našim cieľom bola prehliadka stálej výstavy sladkovodných a morských akvárií a terárií v vo viedenskom Dome mora. Tu zároveň bolo aj inštalované 3. súťažné kolo Majstrovstiev Európy gupiek, spolu so svetovou súťažnou výstavou gupiek, kde súťažnú kolekciu tvorí pár týchto rýb, na rozdiel od ME, kde súťažnú kolekciu tvoria 3 samce. Na spiatočnej ceste sme ešte navštívili v Borinke pri Bratislave chovňu Borisa Rovného.
Okrem hromadných zájazdov, skúsenosti a poznatky čerpali naši členovia aj pri početne skromnejších návštevách miestnych, okresných a národných výstav či iných podujatí, ktoré sa spravidla uskutočňovali osobnými autami členov.

Celé doterajšie 20 ročné fungovanie organizácie z pohľadu finančného zabezpečenia spočívalo na základe bezplatných brigádnických prác, ktoré odpracovali členovia organizácie. Týmito prácami boli vytvorené nemalé materiálne hodnoty, ale umožnili aj uskutočniť už spomenuté naše výstavy, tvoriace ďalšie príjmy pre činnosť organizácie. Za doterajších 20 rokov bolo spolu odpracované 15 546 bezplatných brigádnických hodín. Brigády boli vecne zamerané na:
a) vyhotovenie propagačnej vývesnej skrinky,
b) práce pri odkrývaní poškodeného vodovodného potrubia vo dvore OV SZCH,
c) čistenie lokalít pre lov planktónu,
d) vyhotovenie komplexného výstavného inventára, kde sme zlepili 40 ks 96 litrových nádrží, 80 ks 15 litrových elementiek a 50 ks 60 litrových kombinovateľných nádrží na
1, 2, 3, alebo 4 časti, vyhotovili sme kompresor, ohrievače, vzduchové a svetelné rozvody, stojany, kapotáž krycie sklá, podložky pod nádrže atď,
e) prípravu, priebeh a demontáž nami organizovaných výstav, a školení posudzovateľov,
f) Zberným surovinám sme odovzdali 16 260 kg odpadového papiera a 100 kg šrotu.

Svojim spôsobom určitým príjmom v organizácii, hlavne v prvopočiatkoch jej fungovania boli organizované tomboly, kde ceny do tomboly dodávali členovia zdarma zo svojich výpestkov a časť cien bola zakúpená z prostriedkov organizácie. Postupne viac ako príjmom sa stávali zábavou na členských stretnutiach. Za 20 rokov sme uskutočnili 29 tombol, na ktorých bolo spolu predané 7249 tombolových lístkov.

V miestnych lokalitách okolia Banskej Bystrice sa dlhodobo prejavuje nedostatok vhodnej živej potravy a krmivá z predajní v malospotrebiteľskom balení sú cenovo nie najprístupnejšie. Z uvedených dôvodov sme preto veľkú pozornosť v organizácii venovali obstarávaniu krmív v lacnejších cenových reláciách pre potreby našich členov. Takto boli za 20 rokov činnosti organizácie pre členov zabezpečené priam neuveriteľné množstvá:
838,5 litra živé nitenky,
711,5 litra vločkových krmív rôznych značiek a výrobcov,
- 56 kg granulovaných krmív viacerých značiek a výrobcov,
7,25 litra vajíčok žiabronôžky soľnej,
49 kg mrazených rybích pilín,
16 kg. mrazený planktón
44 kg mrazená patentka,
1 kg mrazená korethra,
0,8 kg mrazené karoténové krmivo,
8,5 kg mrazené dospelé žiabronôžky soľné,
- 3 kg mrazené hovädzie srdce.

Všeobecne je možné konštatovať, že v prvej polovici obdobia fungovania našej organizácie v oblasti akváriových rýb a rastlín prevládala ponuka nad dopytom. Pri pretrvávaní takéhoto stavu bol problém s odbytom prebytkov našich členov. Aj tento problém sme sa snažili v organizácii riešiť. V období rokov 1982 až 1986 sme uskutočňovali výkup výpestkov od členov organizácie pre obchodný podnik SZCH Chovprodukt. Takýchto výku­pov sme spolu zorganizovali 46, z ktorých každý bol samo­statne fakturovaný. Súhrnná hodnota výkupov predstavovala vtom čase 96395,- korún československých. Dôležitou bola aj skutočnosť, že o. p. Chovprodukt z takto organizovaných výkupov poskytoval 10%-ný rabat pre akvaristické organizácie.
Výkupy výpestkov od členov a ich predaj v rámci našich výstav bol ďalšou formou odbytu prebytkov. Na našich 6 výstavách sme realizovali prebytky členov spolu za 123.407,- korún českosloven­ských.
Treťou formou bola mož­nosť predať svoje prebytky na organizovaných burzách, tzv. chovateľských dopoludniach. V rokoch 1984 až 1990 sme takýchto búrz zorganizovali spolu 14. S postupným vývojom situácie, keď o. p. Chovprodukt prestal poskytovať 10 %-ný rabat za výkupy a dopyt po výpestkoch v našich podmien­kach presiahol ponuku, organizované výkupy a konanie búrz stratilo svoje opodstatnenie.

Ak by sme chceli spomenúť za obdobie trvania našej organizácie činnosť našich členov v kluboch SZCH, musíme konštatovať, že v osemdesiatych rokoch pomerne aktívne pracoval Klub chovateľov cichlíd. Tento mal v našej organizácii vždy svoje zastúpenie v priemere 5-6 členmi Od začiatku deväťdesiatych rokov však klub už činnosť nevyvíja. Na rozdiel od Klubu chovateľov cichlíd, Klub chovateľov živorodých rýb pracoval aj v rokoch osemdesiatych, ale oživenie a zintenzívnenie jeho činnosti nastalo až v deväťdesiatych rokoch a trvá doposiaľ. Členmi klubu už od jeho založenia boli aj členovia našej organizácie a počet členov klubu sa z radov členov našej organizácie pohyboval v intervale 2 až 14 členov.

Edičná a publikačná činnosť

Členovia našej organizácie mali a majú čo povedať aj iným akvaristom v bývalom Československu či teraz na Slovensku. V rámci ich publikačnej činnosti boli uverejnené takmer dve desiatky príspevkov v časopise Akvárium terárium, členovia viac krát prispeli do časopisu Chovateľ i do Informačného spravodaja ÚV SZCH. Od druhej polovice deväťdesiatich rokov začal vydávať náš člen Miro Konôpka slovenský časopis Aquatera, v ktorom pravidelne naši členovia publikujú. Významné miesto v tejto oblasti má aj odborná monografická publikácia nášho člena Kamila Vanka, ktorú vydal pod názvom „Chováme závojnatky".
V oblasti medzinárodnej spolupráce máme v organizácii už dlhodobé skúsenosti. Po rozdelení bývalého Československa naďalej pravidelne každoročne spolupracujeme s českými akvaristami v rámci práce klubov chovateľov živorodých rýb. V roku 1988 sme sa podieľali spolu s českými, nemeckými a poľskými kolegami na tvorbe medzinárodného štandardu ISXM. Koncom osemdesiatych rokov sme mali bližšie kontakty s poľskou organizáciu v Krakove a ukrajinskou organizáciou v Kyjeve. V druhej polovici deväťdesiatych rokov sa najmä v rámci súťažných výstav živorodiek zintenzívnila spolupráca s rakúskymi, holandskými, nemeckými, poľskými, francúzskymi, belgickými i švédskymi, či českými živorodkármi.

Záver

Vážení priatelia,
rôznorodosť a rozmanitosť spoločnej práce v organizácii za 20 rokov jej trvania nemohla byť v tomto dokumente detailne zbilancovaná. To nakoniec nebolo ani cieľom. Skôr išlo o to, priblížiť aj novším členom a starším pripomenúť činnosť organizácie za uplynulých 20 rokov. Mnohé akcie a činnosť organizácie je detailnejšie zdokumentovaná na množstve čiernobielych a farebných fotografii, ktoré sú obsiahnuté v kronike organizácie, máme v archíve aj mnoho farebných diapozitívov i viac videozáznamov. Určite sa k nim v budúcnosti ešte vrátime.
Zároveň si dovolím vysloviť poďakovanie všetkým terajším, ako aj bývalým členom našej organizácie, ktorých zoznam a ich činnosť je v prílohe tohoto dokumentu. Poďakovanie im patrí za prácu, ktorú odviedli v prospech našej organizácie. Tiež chcem vysloviť presvedčenie, že naša organizácia bude aj v budúcich rokoch životaschopná aspoň tak ako tomu bolo za predchádzajúcich 20 rokov.

Spracoval:Ing. Marián Stieranka - apríl 2001
Elektronická verzia: Martin Fodor - október 2004